SUNRED
 • Rana sorta, rano zameće krtole
 • Krupne krtole
 • Dobar prinos
 • Ujednačen oblik i veličina krtola
 • Otporna na krastavost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja AB – Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 73 Srednje rana
 • Prinos: 105 Visok
 • Veličina krtola: 86 Veoma krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 6-8
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuta
 • Boja pokožice: Crvena
 • Period mirovanja klice: 48 Relativno kratak
 • Osetljivost na Metribuzin: 83 Blago osetljiv
 • Razvoj habitusa: 73 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 3 Nije osetljiva
 • Poremećaj malog krompira 79 Blago osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 17,9% / 12,1%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 324 / 1,069
 • Prstenasta pegavost: 79 Otporna
 • Plamenjača lista: 42 Osetljiva
 • Plamenjača krtole: 61 Osetljiva
 • Obična krastavost: 63 Blago osetljiva
 • Prašna krastavost: 60 Blago osetljiva
 • PVY: 20 Vrlo osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 1
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 1 1 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 60.000 22 19 cm
35 /50 52.000 26 21 cm
50 /60 44.000 30 25 cm
 • Dubina sadnje: standardna.
 • Za precizno računanje proveritti broj krtola.
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • 4/5 pre/tokom sadnje, 1/5 kao top dressing.
 • Azot (N): 120% u poređenju sa drugim ranim sortama.
 • Kasne aplikacije kalijumom doprineće snižavanju sadržaja suve materije.
 • Kalijum i Fosfor u standardnim količinama.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • SUNRED ima kratak period mirovanja klice.
 • SUNRED se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • SUNRED je prilično tolerantan prema Rhizoctonia.
 • Naklijavanje nije neophodno, SUNRED se može saditi sa malim klicama (white buds).
 • SUNRED je tolerantan na poremećaj malog krompira.
Tokom vegetacije
 • Zametanje krtola odvija se rano u sezoni.
 • SUNRED odlikuje brzo nicanje.
 • SUNRED razvija snažan habitus.
 • SUNRED je prilično otporan na metribuzin (Sencor).
 • Redovna i preventivna upotreba fungicida je obavezna.
 • Koristiti proizvode sa efektom na Alternaria solani and Alternaria alternata.
Desikacija i vađenje
 • SUNRED rano sazreva, desikacija se odvija bez problema.
 • Za optimalnu dormantnost tokom skladištenja, potrebno je da biljka sazreli pre desikacije.
 • Dobro sazrevanje pre desikacije je potrebno radi više vrednosti suve materije.
 • Za sjajnu i finu pokožicu, krtole ne treba da stoje predugo u zemlji.
Skladištenje
 • Obratiti pažnju tokom skladištenja, zbog kratkog perioda mirovanja klice.
 • Nakon vađenja odmmah početi sa sušenjem radi prevencije pojave srebrne krastavosti.
 • Stabilna temperatura skladištenja sprečiće pojavu srebrne krastavosti.
 • Svaka promena temperature tokom skladištenja praćena kondenzacijom, rezultovaće ranim klijanjem i rizikom od pojave srebrne krastavosti.